JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     

ตัวแทนแต่งตั้งวิธีการสมัคร

1. สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ครั้งแรกผู้สมัครต้องเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายอิสระและเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการ “ซันทอลล์” ก่อนการเริ่มงาน

เว็บไซต์ www.stall.co.th
ติดต่อฝ่ายบุคคลโทรศัพท์ 06 1821 8197

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

 
 
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 
     ข้อ 1. “ผู้จำหน่ายอิสระ” ตกลงให้บริการแก่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซึ่งจะเกิดค่าตอบแทนเมื่อมีลูกค้าใช้บริการเกิดขึ้นแล้วจากการประสานงานขายโดยตรงของ “ผู้จำหน่ายอิสระ” เท่านั้น กล่าวคือ ผู้จำหน่ายอิสระ จะไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ เนื่องจาก “ผู้จำหน่ายอิสระ” ไม่มีความประสงค์ทำงานในลักษณะเป็นงานประจำ อีกทั้งภาระผูกพันและความผูกพันระหว่าง “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” และ “ผู้จำหน่ายอิสระ” จะไม่มีเงื่อนไขการว่าจ้างและการรับจ้างทำงานต่อกัน โดย “ผู้จำหน่ายอิสระ” ให้สิทธิในการแก้ปัญหาและการยุติปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามการพิจารณาและตัดสินใจของ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดตามการตัดสินใจของ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด”

     ข้อ 2. “ผู้จำหน่ายอิสระ” ตกลงยินยอมปฏิบัติตามในการไม่รับเงินค่าบริการจนกว่าลูกค้าได้ใช้บริการและชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการครบถ้วนแล้ว โดย “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” มีข้อกำหนดในการให้ผู้ใช้บริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เพียงอย่างเดียว และทราบถึงงวดการชำระค่าส่วนแบ่งตามอัตราที่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” กำหนด คือรอบ 30 วัน หรือตามแต่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” เห็นสมควร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้จำหน่ายอิสระ” ซึ่งให้สิทธิ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” ในการหักเงินค่าใช้จ่ายคงค้างหรือค่าใช้จ่าย รวมทั้งมูลค่าความเสียหาย จากค่าตอบแทนได้ตามแต่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” เห็นสมควร

     ข้อ 3. “ผู้จำหน่ายอิสระ” รับทราบถึงข้อห้ามและยินยอมปฏิบัติตามในกรณีการให้ข้อมูลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอันเกิดปัญหาจากการจ่ายเงินตามที่ “ผู้จำหน่ายอิสระ” ให้ข้อมูลผิด โดยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ “ผู้จำหน่ายอิสระ” และต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด”

     ข้อ 4. “ผู้จำหน่ายอิสระ” รับทราบถึงข้อห้ามและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัดในการขาย การติดต่อ การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ “ซันทอลล์” ให้แก่บุคคลที่สาม ตลอดจนจะไม่ทำเอกสารต่างๆ ที่มิได้รับอนุญาตจาก “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด”

     ข้อ 5.  “ผู้จำหน่ายอิสระ” รับทราบถึงข้อห้ามและยินยอมปฏิบัติตามในระหว่างการทำหน้าที่ตามสัญญานี้ หรือเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม “ผู้จำหน่ายอิสระ” ต้องปกปิดไว้เป็นความลับซึ่งข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับจาก “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลลูกค้า แต่รวมทั้งผลการสอบสวนหรือข้อสอบถามใดๆ ที่ได้รับ โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใด และจะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

     ข้อ 6. “ผู้จำหน่ายอิสระ” รับทราบถึงข้อห้ามในการสงวนและระงับซึ่งสิทธิและยินยอมปฏิบัติตามในกรณีพ้นจากสภาพการบริการให้แก่ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” แล้วนั้น “ผู้จำหน่ายอิสระ” จะไม่ทำงานประเภทกิจการลักษณะเดียวกับ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นคู่แข่งการค้าและบริการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

     ข้อ 7. “ผู้จำหน่ายอิสระ” ต้องไม่นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ของ “ผู้จำหน่ายอิสระ” ไปเผยแพร่ หรือไปโฆษณาโดยวิธีใดๆ

     ข้อ 8.  “ผู้จำหน่ายอิสระ” ขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งให้ไว้กับ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” เป็นความจริงทุกประการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดขัดแย้งกับข้อความ หรือคุณสมบัติต่างๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริงตามสัญญานี้ “บริษัท อินโนเวทีฟ ซันทอลล์ เทคโนโลยี จำกัด” มีสิทธิบอกเลิกการเป็นสมาชิก ของ “ผู้จำหน่ายอิสระ” ได้ทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ “ผู้จำหน่ายอิสระ” ทราบแต่อย่างใด

 
 
ยอมรับเงื่อนไข
ไม่ยอมรับเงื่อนไข